Podobne tematy: rewitalizacja

Szanowni Państwo,

Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.


Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

 

Prace nad programem koncentrują się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny).

 

W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów będą kierowane działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie będą prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.

 

Pomysły na ożywienie przestrzeni na obszarze Gminy Michałowice będą zbierane od wszystkich interesariuszy, a mianowicie: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Działania mające na celu ożywienie społeczne gminy i poprawę jakości życia zostaną w sposób spójny zdefiniowane i usystematyzowane wraz z nadaniem im rangi, czasu wykonania oraz wskazania możliwych źródeł finansowania. Program będzie miał charakter komplementarny, zostanie przeprowadzony w najbliższym, kilkuletnim horyzoncie czasowym. Sukces realizacji założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” zależeć będzie od aktywności mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz poziomu ich partycypacji we wszystkich działaniach prowadzonych w procesie rewitalizacji.

Zapraszam Państwa do współtworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

 

.

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Rewitalizacja Gminy Michałowice - spotkanie konsultacyjne

Rewitalizacja Gminy Michałowice - spotkanie konsultacyjne Data wydarzenia: 15.02.2017

Celem spotkania jest prezentacja projektu Programu rewitalizacji oraz szeroka konsultacja jego założeń

czytaj więcej
REWITALIZACJA GMINY MICHAŁOWICE

REWITALIZACJA GMINY MICHAŁOWICE Data wydarzenia: 13.01.2017

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące planowanej Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023.

czytaj więcej
Rewitalizacja Gminy Michałowice - ankieta

Rewitalizacja Gminy Michałowice - ankieta 18.11.2016 09:10

W związku z opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” pragniemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.

czytaj więcej